Echipamente electrice, elemente de automatizare, aparate de masura si control, cabluri si conductoare.
Organe de asamblare si sisteme de fixare.
....

PRODUSE
SERVICII

Producerea energiei electrice si termice:
         

AUTORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI PENTRU PROIECTAREA INSTALATIILOR DE AUTOMATIZARE SI EFECTUAREA DE LUCRARI DE SPECIALITATE LA SISTEMELE DE AUTOMATIZARE (montare/instalare, PIF, service/reparare) IN CENTRALE TERMOELECTRICE SAU ALTE INSTALATII SUB PRESIUNE

 
Cerinte esentiale referitoare la documentatia tehnica si metodele de proiectare si verificare pentru sistemele de automatizare:

Proiectele de realizare, instalare, montare si/sau reparare, de modernizare a sistemelor de automatizare pentru cazane si echipamente tehnologice anexe din centralele termice se elaboreaza de catre agenti economici de proiectare specializati. Proiectele respective devin aplicabile doar daca sunt avizate de catre ISCIR-INSPECT sau de catre agenti economici de proiectare autorizati conform prevederilor prezentei anexe. Agentii economici de proiectare vor confirma in proiectele pe care le elaboreaza ca au respectat prevederile prescriptiilor tehnice in domeniu, Colectia ISCIR. Documentatiile tehnice/programele pentru efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor tehnice in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare in continuare si evaluarea duratei de functionare remanente a sistemelor de automatizare de la echipamente vechi se elaboreaza numai de catre unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, conform prezentei anexe.

In vederea autorizarii, unitatile de proiectare sau agentii economici care au unitati de proiectare care elaboreaza proiecte pentru sisteme de automatizare din centralele termice vor inainta la ISCIR-INSPECT o cerere scrisa insotita de o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile prezentei anexe.

Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de proiectare, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii acesteia.

Agentii economici, respectiv unitatile de proiectare autorizate, au urmatoarele obligatii si responsabilitati:

a) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicita autorizarea;

b) sa numeasca, prin decizie interna, personal tehnic de specialitate in numar necesar care sa verifice proiectele elaborate din punct de vedere al sigurantei in functionare si care sa raspunda impreuna cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, semnand proiectele in acest sens;

c) sa adopte solutii tehnice care sa permita functionarea sistemelor de automatizare si a echipamentelor tehnologice supravegheate de acestea in conditii de siguranta, sa prevada in documentatia tehnica incercarile care trebuie sa fie efectuate de unitatea montatoare si reparatoare la locul de functionare, precum si de catre cei care exploateaza si intretin sistemul pentru verificarea realizarii corecte a functiilor sistemului, raspunzind de alegerea acestora si de respectarea prevederilor prescripti ilor tehnice, Colectia ISCIR;

d) sa elaboreze in cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P&I), schemele de principiu ale buclelor de reglare, de masurare si de comanda, schemele desfasurate ale circuitelor de protectie si de semnalizare, instructi unile de exploatare si verificare periodica cu principalele date tehnice care sa permita verificarea parametrilor de functionare in siguranta a sistemului de automatizare si ai echipamentului tehnologic deservit, pentru emiterea autorizatiei de functionare in exploatare;

e) sa elaboreze instructiuni tehnice si programe detaliate pentru exploatarea, intretinerea, revizia si verificarea sistemelor de automatizare, si componentelor acestora care sa serveasca si pentru pregatirea personalului de exploatare, intretinere, revizie si verificare;

f) sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea proiectelor elaborate, prezentind in acest sens proiectul verificat de personalul de specialitate mentionat la lit. b);

g) sa numeasca prin decizie interna, in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeaza sa avizeze conform proiectele proprii sau elaborate de terti, in conditiile precizate de prezenta anexa;

h) sa solicite la ISCIR-INSPECT imputernicire pentru avizarea conforma a proiectelor elaborate de catre personalul propriu sau de catre terti;

i)  sa avizeze conform proiectele pentru care primesc imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT si sa tina evidenta acestora intr-un registru, conform modelului de la pct. C.8.2.

Personal tehnic de specialitate pentru verificare proiecte

Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al sigurantei in functionare, numit de unitatea de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, are urmatoarele obligatii si responsabilitati:

- sa verifice proiectele din punct de vedere al respectarii prevederilor prescriptiei tehnice;

- sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise si desenate ale proiectului prin aplicarea stampilei pe desenul tip de ansamblu al sistemului si pe schemele de identificare reprezentative ale buclelor de reglare, de protectie, de comanda, de semnalizare si de masurare ale sistemului, in conformitate cu prevederile prezentei anexe.

Personal tehnic de specialitate pentru avizare conforma

Personalul tehnic de specialitate care urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conforma a proiectelor trebuie sa fie absolvent al unui institut de invatamint superior tehnic de specialitate de lunga durata si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, din care cel putin 2 ani in proiectare sau 5 ani in activitati de montare, punere in functiune, exploatare sisteme de automatizare industriale.

Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT sa avizeze conform proiectele, are urmatoarele obligatii si responsabilitati:

- sa avizeze conform proiectele pentru care a primit imputernicire din partea ISCIR-INSPECT;

- sa dovedeasca avizarea conforma prin aplicarea stampilei pe plansele reprezentative ale documentatiei de proiectare, in conformitate cu prevederile prezentei anexe, precizind si numarul de exemplare avizate;

- sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.

Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de elaborare a proiectelor de montare si/sau reparare

Documentatia se intocmeste de catre agentul economic (unitatea de proiectare) care solicita autorizarea pentru elaborarea proiectelor sistemelor de automatizare. Aceasta documentatie se inainteaza la ISCIR-INSPECT si va contine:

a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de proiectare proprii (strada, numar, sector/judet, telefon, fax);

b) statutul agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);

c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);

d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);

e) memoriu tehnic care sa cuprinda domeniul pentru care se solicita autorizarea, cu specificarea tipului de sistem de automatizare si a parametrilor admisi (debit abur, putere termica, volum maxim, presiune maxima, temperatura maxima, fluide) si a caracteristicilor functionale ale cazanelor si echipamentelor tehnologice din centrala termica deservite de sistem;

f) procedura privind modul de desfasurare a activitatii de proiectare (organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat etc.);

g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru avizarea conforma a proiectelor elaborate, cu: numele si prenumele, pregatirea teoretica, vechimea in specialitate si cea in domeniul specificat;

h) deciziile de numire a personalului, conform modelului de la pct. C.9;

i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;

j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitatii pe perioada nedeterminata;

k) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicita autorizarea.

Cerinte referitoare la efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor tehnice

Pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii tehnice in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare in continuare si evaluarea duratei de functionare remanente a sistemelor de automatizare pot fi admisi numai agenti economici (unitati) de proiectare care poseda autorizatie de proiectare eliberata de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei anexe (a se vedea modelul de la pct. C.7), corespunzatoare domeniului de echip amente automatizate si tipului de sisteme de automatizare la care se executa lucrarile de examinari, verificari si investigatii tehnice.

Suplimentar, fata de conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca acesti agenti economici pentru autorizarea de a proiecta si aviza proiecte de automatizare, pentru fiecare lucrare de examinari, verificari si investigatii tehnice executata trebuie:

a) sa numeasca, prin decizie interna, un responsabil pentru lucrarea respectiva, din cei autorizati pentru avizarea proiectelor, care sa avizeze programele de examinari, verificari si investigatii intocmite, inainte de transmiterea acestora la ISCIR-INSPECT;

b) sa reconstituie proiectul sistemului de automatizare supus investigatiilor tehnice pe baza proiectului initial sau pe baza relevarii atunci cind proiectul initial nu mai este disponibil;

c) sa elaboreze programul de examinari, incercari, investigatii si studiile specifice scopului urmarit si sa le transmita pentru avizare la ISCIR-INSPECT;

d) sa asigure, sub proprie responsabilitate derularea efectiva a programului de examinari, verificari si investigatii tehnice avizat de ISCIR-INSPECT, folosind personal autorizat si mijloacele tehnice de masurare si control corespunzatoare;

e) sa intocmeasca raportul final al lucrarilor de examinari, verificari si investigatii tehnice care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea functionarii in conditii de siguranta a sistemului de automatizare, care va fi avizat de responsabilul desemnat si va fi prezentat la ISCIR-INSPECT;

f) sa elaboreze instructiuni tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia si verificarea sistemului atunci cind sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obtinute in urma evaluarii starii tehnice si/sau studiului efectuat.

 

Avizarea proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazane de abur, de apa fierbinte, de apa calda si pentru echipamente tehnologice anexe din centralele termice

Avizarea conforma a proiectelor, in vederea montarii sistemului in centrala termica si a derularii procedurilor de autorizare de functionare a echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare, se face de catre ISCIR-INSPECT sau, prin imputernicire scrisa, de catre agentii economici autorizati de ISCIR-INSPECT pentru proiectare.

Avizarea conforma a proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazanele vechi "second hand" (care nu fac obiectul Hotaririi Guvernului nr. 752/2002), care se procura din import exclusiv pentru uzul propriu al agentilor economici importatori , se va face de catre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, numai pe baza unui raport de examinare si investigatii tehnice favorabil, rezultat in urma efectuarii lucrarilor respecti ve la sistemul de automatizare al echipamentului tehnologic respectiv de catre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT in acest sens.

Examinarile si investigatiile tehnice se vor face in baza unui program de examinari si investigatii prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT inaintea inceperii lucrarilor respective. Examinarile si investigatiile tehnice se pot efectua si de catre agentul economic care executa acelasi tip de lucrari asupra echipamentului tehnologic (cazan de abur, de apa fierbinte/calda) deservit de sistemul de automatizare, cu conditia ca acesta sa faca dovada ca dispune de mijloacele materiale adecvate si de personal tehnic de specialitate competent.

Personal de specialitate competent: personalul care are cunostinte practice, teoretice si experienta necesara in domeniul tipului de sistem de automatizare pentru care efectueaza examinarile si investigatiile tehnice incit poate depista defectele si anomaliile in functionarea componentelor sistemului pe care le verifica. Scopul examinarilor si investigatiilor tehnice este de a evalua gradul in care acestea pot indeplini in continuare corect functiile care le sunt alocate in cadrul sistemului. In caz de necesitate, personalul de specialitate competent poate indica si initia actiuni corective.

Reproiectarea sistemului de automatizare se poate face numai de catre agenti economici de specialitate autorizati, iar proiectul trebuie sa fie avizat conform prevederilor prezentei anexe, pentru a deveni aplicabil.

Imputernicirea de avizare a proiectelor se obtine de la ISCIR-INSPECT in baza unei solicitari scrise la care se ataseaza urmatoarele:

- documentatia de identificare a proiectului pentru a carui avizare se solicita imputernicirea; aceasta va cuprinde cel putin urmatoarele:

memoriu tehnic;

- desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P&I);

- schemele de principiu ale functiilor de automatizare;

- copie de pe autorizatia detinuta;

- numele persoanei din cadrul unitatii care a efectuat verificarea proiectului;

- propunerea privind persoana autorizata din cadrul unitatii care va efectua avizarea.

Nu toate proiectele pentru care se acorda imputernicirea de avizare vor primi si un numar de inregistrare (proiectele de reparatii si de reinstalare, care nu modifica esential principiul sistemului de automatizare, nu se inregistreaza la ISCIR-INSPECT ).

Autorizarea agentilor economici pentru lucrari de montj, punere in functiune, service si reparatii

In vederea acordarii autorizatiei de a executa lucrari de montare, punere in functiune, service-reparare la sistemele automate ale cazanelor si echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi are sediul, o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile prezentei anexe.

Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii acesteia.

Agentii economici autorizati au urmatoarele obligatii si responsabilitati:

a) sa execute lucrarile in conformitate cu proiectul sistemului de automatizare respectiv, cu prevederile standardelor si ale normativelor tehnice aplicabile tipului de lucrari de specialitate executate la sisteme de automatizare, cu prevederile propriului Sistem de Management al Calitatii si cu cele din prezenta anexa, raspunzind de aplicarea corespunzatoare a acestora pe toata durata prevazuta pentru utilizarea instalatiei;

b) agentii economici montatori trebuie sa verifice inainte de inceperea montarii sistemului de automatizare, a carui asamblare se efectueaza la locul de functionare, corespondenta subansamblurilor primite de la furnizor cu documentatia tehnica de proi ectare;

c) sa se asigure, inainte de inceperea lucrarilor de montare sau reparare, ca documentatia/proiectul sunt avizate conform prevederilor prezentei anexe;

d) sa foloseasca la lucrarile de montare si/sau reparare, pentru elementele sudate ale sistemului de automatizare, tehnologii de executie si de examinare avind la baza proceduri de sudare omologate;

f) sa foloseasca la lucrarile specifice numai personal calificat;

g) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, si standardele specifice domeniului de lucrari pentru care solicita autorizarea;

i) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta pentru fiecare categorie de lucrari pentru care au fost autorizati; registrele vor fi numerotate, vizate si sigilate de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi au sediul;

j) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sa-si poata indeplini in conditii bune sarcinile prevazute si sa comunice in scris la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv;

k) sa implementeze Sistemul de Management al Calitatii, prin elaborarea manualelor de asigurare a calitatii, a procedurilor de verificare a calitatii, de control si incercari specifice si prin aplicarea acestora;

l) sa numeasca personal tehnic propriu pentru verificarea lucrarilor care fac obiectul autorizarii (RSL), tehnicieni de specialitate, in raport cu tipul si complexitatea sistemelor de automatizare la care efectueaza lucrarile, care sa fie autorizat in acest scop de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi au sediul;

m) sa faca dovada dotarilor tehnice specifice domeniului de autorizare.

 

Responsabilul cu supravegherea lucrarilor (RSL)

Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea montarii si/sau repararii, punerii in functiune si service-lui la sistemele de automatizare are urmatoarele obligatii si responsabilitati:

- sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, standardele si alte actele normative in domeniu;

- sa verifice introducerea in executie numai a proiectelor avizate conform de catre ISCIR-INSPECT sau de catre unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT in acest scop;

- sa verifice introducerea in executie a materialelor si executia pe faze de lucru si la terminarea lucrarilor, din punct de vedere al respectarii prevederilor din documentatia de executie si ale prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, si sa supuna la incercari sistemul de automatizare si componentele acestuia;

- sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele verificarilor si examinarilor, precum si dispozitiile obligatorii;

- sa verifice registrele de evidenta a lucrarilor executate si sa urmareasca tinerea la zi a acestora;

- sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.

 

Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de a executa lucrari de montare, punere in functiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane si echipamente tehnologice anexe din centralele termice

Documentatia se intocmeste de catre agentul economic care solicita autorizarea pentru executarea lucrarilor de montare, punere in functiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane si echipamente tehnologice anexe din centrale termice. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT IT si va contine:

a) adresa de solicitare, in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de montare/service/reparare proprii (strada, numar, sector/judet, telefon, fax);

b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);

c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);

d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);

e) memoriu tehnic, care va cuprinde:

- felul lucrarilor (montare, punere in functiune, service/reparare);

- domeniul autorizatiei (sisteme de automatizare pneumatice, electronice analogice, digitale sau combinatii ale acestora), cu precizarea parametrilor admisi pentru cazanele si echipamentele tehnologice din centralele termice controlate si supravegheate automat in functionare de aceste sisteme de automatizare (debit abur, presiune, debit caloric, temperatura, volum maxim, presiune maxima, temperatura minima/maxima, fluide), a caracteristicilor functionale si a regimului de supraveghere impus operatorului (supraveghere permanenta sau supraveghere periodica);

- tipurile si caracteristicile functional-constructive ale principalelor componente ale sistemelor de automatizare pentru care se executa lucrarile;

- descrierea tipurilor principale de operatii/activitati din cadrul categoriei de lucrari pentru care se solicita autorizarea;

- procedurile operationale/instructiunile de lucru utilizate la efectuarea principalelor activitati din cadrul lucrarilor pentru care se solicita autorizarea;

- pentru lucrarile de montare sau reparare a sistemelor de automatizare, care necesita executarea de suduri la montarea diafragmelor de masurare pentru abur sau apa fierbinte la traseele de impuls ale traductoarelor de presiune, la montarea armaturilor de nivel, la montarea tecilor de protectie pentru traductoarele de temperatura pe circuite tehnologice sub presiune si altele similare, se vor prezenta procedurile de sudare omologate ce vor fi folosite in executia lucrarilor respective;

- mijloacele de control corespunzatoare verificarii conformitatii lucrarilor executate, la sistemele de automatizare;

- natura si volumul lucrarilor efectuate in colaborare cu alti agenti economici;

f) procedurile generale de sistem privind modul de desfasurare a activitatii de montare, punere in functiune si/sau service/reparare (organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele aplicabile specifice domeniului de montare, punere in functiune si service/reparare a sistemelor de automatizare care controleaza si supravegheaza automat cazane si echipamente tehnologice anexe din centralele termice etc.);

g) lista cuprinzind numele, pregatirea de baza si vechimea in specialitate a personalului tehnic propriu, numit de agentul economic si propus sa fie autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru supravegherea lucrarilor (RSL) si, dupa caz, ca responsabil tehnic cu sudura (RTS);

h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa C;

i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;

j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitatii pe perioada nedeterminata.

 

La memoriul tehnic se vor atasa documente care vor cuprinde urmatoarele:

a) dotarea cu utilaje de executie a lucrarilor de montare si/sau reparare, scule, dispozitive si aparatura specializata pentru punerea in functiune si service, pe care unitatea le detine;

b) dotarea cu dispozitive si aparatura specializata pentru masurarea si verificarea conformitatii lucrarilor executate ( dispozitive si aparate pentru masurarea semnalelor pneumatice, electrice, electronice si digitale vehiculate in sistem, pentru masurarea timpilor, temperaturilor, presiunilor etc. );

c) dupa caz, lista sudorilor autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR, din cadrul unitatii;

d) pentru activitatile de punere in functiune si service, dotarea cu mijloace corespunzatoare pentru efectuarea verificarilor si reglarea componentelor sistemului din circuitele de masurare presiuni, temperaturi, debite etc.;

g) dotarea cu standuri pentru incercari si verificari : la presiune hidraulica, la presiune pneumatica, ale dispozitivelor de masurare si executie din circuitele de siguranta (armaturi de nivel, presostate, traductoare, organe de executie, regulatoare directe etc.), inclusiv dotarea cu aparatura de masurare si verificare a acestora;

h) lista referitoare la lucrarile efectuate in colaborare cu alti agenti economici (care va cuprinde: lucrarile cuprinse in contractul de colaborare si felul in care acestea se realizeaza, denumirea agentului economic cu care se efectueaza colaborarea etc.).

 


 

 

 

   
   

 
Copyright MagazinElectric.ro Toate drepturile Rezervate.