Echipamente electrice, elemente de automatizare, aparate de masura si control, cabluri si conductoare.
Organe de asamblare si sisteme de fixare.
....

PRODUSE
SERVICII

Producerea energiei electrice si termice:
         

AUTORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI PENTRU LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT SI FORTA PENTRU CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE CU TENSIUNI SUB 1 KV

 
Cerinte esentiale referitoare la documentatia si conditiile pentru autorizare:


Modul de evaluare în vederea atestarii si procedura de atestare pentru agentii economici care proiecteaza, executa si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, pe teritoriul României:

În scopul respectarii legilor si normelor în vigoare, activitatile de proiectare, executare si exploatare a instalatiilor electrice din sistemul electroenergetic se vor realiza numai de agenti economici atestati.

Prevederile Regulamentului de autorizare se aplica agentilor economici care solicita atestare în vederea proiectarii, executarii si exploatarii instalatiilor electrice din sistemul electroenergetic, agentilor economici la care se modifica conditiile de atestare; de asemenea, Regulamentul se aplica agentilor economici carora, în conditii reglementate, li se poate suspenda sau retrage atestarea .

Atestarea agentilor economici în vederea proiectarii, executarii si exploatarii instalatiilor electrice din sistemul electroenergetic, precum si suspendarea sau retragerea atestarii se realizeaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, denumita în continuare Autoritatea competenta, în conditiile Regulamentului.

Exploatarea instalatiilor electrice ale capacitatilor de producere, de transport si de distributie a energiei electrice se face de agenti economici care sunt titulari ai unei licente pentru producerea, pentru transportul energiei electrice si furnizarea serviciilor de sistem/ conducere operativa a SEN sau pentru distributia energiei electrice, emisa de Autoritatea competenta; licenta acordata tine loc si de document de atestare pentru activitatea de exploatare desfasurata de agentul economic respectiv.

Exploatarea instalatiilor electrice de utilizare a energiei electrice care apartin unor agenti economici care au calitate de consumatori de energie electrica se face numai cu personal autorizat pentru exploatare în conditiile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic emis de Autoritatea competenta.

Regulamentul are la baza urmatoarele documente de referinta:

Legea energiei electrice nr. 318 / 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 511 din 16.07.2003 ;

Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, anexa la HG nr. 867 /2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 559 din 4.08.2003;

OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 431 din 31.08.1999;

Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în constructii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 12 din 24.01.1995;

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatiile electrice din sistemul electroenergetic, cod ANRE 2.1.207.0.00.16/01/04;

Regulament de conducere si organizare a activitatii de mentenanta, cod ANRE 035.1.207.0.06/12/02.

 

Categoriile de instalatii electrice pe care agentii economici atestati le proiecteaza sau le executa sunt urmatoarele:

- instalatii electrice de joasa tensiune: bransamente si linii electrice, aeriene sau subterane, de joasa tensiune, statii electrice si partea electrica (de joasa tensiune) a centralelor;

- instalatii electrice de medie tensiune: linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare, statii electrice si partea electrica (de medie tensiune) a centralelor;

- instalatii electrice de înalta tensiune: linii electrice aeriene de 110 kV, 220 kV si 400 kV, respectiv linii electrice subterane de 110 si 220 kV si statii electrice de conexiune sau de conexiune si transformare de înalta tensiune.

 

Agentii economici atestati conform Regulamentului detin competente pentru urmatoarele categorii de activitati:

-încercari de echipamente electroenergetice, pentru care se elibereaza atestat de tip A;

-proiectare si/sau executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0,4 kV pentru care se elibereaza atestat de tip B ;

-proiectare de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 - 20 kV si de posturi de transformare, pentru care se elibereaza atestat de tip C1;

-executare de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 20 kV si de posturi de transformare, pentru care se elibereaza atestat de tip C2;

-proiectare de posturi de transformare, linii electrice aeriene cu tensiuni între 0,4 - 400 kV, linii electrice în cablu cu tensiuni între 0, 4 - 220 kV, pentru care se elibereaza atestat de tip D1;

-executare de posturi de transformare, linii electrice aeriene cu tensiuni între 0,4 - 400 kV, linii electrice în cablu cu tensiuni între 0, 4 - 220 k v , pentru care se elibereaza atestat de tip D2;

-proiectare a statiilor electrice si a partii electrice a centralelor, pentru care se elibereaza atestat de tip E1;

-executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor, pentru care se elibereaza atestat de tip E2;

-executare de lucrari de vopsire a stâlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene, defrisare pentru traseele liniilor electrice aeriene, executare, verificare si reparare a prizelor de pamânt, pentru care se elibereaza atestat de tip F.

 

Documente necesare pentru atestare

La solicitarea atestarii de orice tip, agentii economici prezinta:

•  o cerere scrisa, întocmita conform modelului prezentat în Anexa 1;

•  actul constitutiv al agentului economic, în fotocopie;

•  certificat constatator, în original sau în fotocopie, cu privire la înregistrarea si situatia agentului economic solicitant, eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 10 zile înaintea datei de depunere la Autoritatea competenta;

•  certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de m inisterul Finantelor Publice prin organul fiscal în a carui raza teritoriala acestea se afla în evidenta, cu cel mult 30 de zile înainte de a fi depus la Autoritatea competenta;

•  situatiile financiare pentru anul anterior (cu exceptia agentilor economici nou înfiintati);

•  curriculum vitae pentru membrii echipei manageriale, care sa reflecte formarea manageriala si experienta acumulata;

•  lista lucrarilor de proiectare sau de executare contractate, finalizate si în derulare, cu precizarea numarului fiecarui contract, pentru ultimii 3 ani de activitate a agentului economic (cu exceptia agentilor economici nou înfiintati);

•  lista cuprinzând dotarea tehnica-materiala, care sa ateste capabilitatea solicitantului pentru activitatea de proiectare si/sau de executare; continutul minimal pentru listele corespunzatoare fiecarui domeniu de activitate pentru care se face atestarea se afiseaza pe pagina de web a Autoritatii competente;

•  organigrama si structura de personal, care sa ateste capabilitatea solicitantului în domeniul pentru care solicita atestarea;

•  dovada achitarii procentului din tariful pentru atestare.

Pentru atestarea de tip B (proiectare si/sau executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, de bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0,4 kV), pe lânga documentele prevazute mai sus, solicitantii prezinta si urmatoarele documente:

-legitimatii/legitimatie de electrician autorizat, cel putin pentru gradul IIA si gradul IIB , în copie, pentru doi electricieni autorizati respectiv pentru un electrician autorizat pentru ambele categorii;

-copie a contractului de munca vizat de inspectoratul teritorial de munca sau a carnetului de munca pentru cel putin unul sau doi angajati având diploma de inginer/subinginer/ maistru/tehnician, electrician autorizat/ electricieni autorizati, conform cerintei de la lit. a);

-copie a contractului de munca vizat de inspectoratul teritorial de munca sau a carnetului de munca pentru cel putin unul sau doi lucratori cu calificare de electrician ;

-plan de conducere a calitatii sau manual de management al calitatii;

La depunerea cererii de atestare, însotita de documentele necesare, solicitantul achita o suma egala cu 50 % din valoarea tarifului de atestare, calculat conform Anexei 2, pentru atestare de tip A, B sau C1; adica:

ATESTAT TIP B - proiectare si/sau executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0,4 kV ( 8 000 000 lei - tarif valabil pentru anul 2005)

În cazul retragerii cererii de atestare de catre solicitant, sau în cazul neacordarii atestarii, acesta suma achitata nu se înapoiaza solicitantului.

Pentru atestare, solicitantii transmit sau prezinta ANRE documentele precizate.

Un agent economic poate solicita si obtine atestarea pentru mai multe categorii de activitati, daca îndeplineste conditiile corespunzatoare tipurilor de atestare solicitate si cu conditia achitarii tarifului corespunzator fiecarui tip de atestat. Cerintele similare trebuie îndeplinite o singura data, la nivelul cerintei acoperitoare.

- A utoritatea competenta analizeaza documentele anexate de solicitant la cererea de atestare.

- Autoritatea competenta poate decide verificarea la fata locului a autenticitatii datelor prezentate de catre solicitantul atestatului; rezultatul verificarilor se înscrie într-un proces verbal care se semneaza de reprezentantul Autoritatii competente si de un reprezentant al agentului economic care solicita atestarea.

- Autoritatea competenta poate desemna o firma de audit pentru verificarea agentului economic care solicita atestarea, rezultatul verificarii fiind înscris într-un raport de analiza, care se semneaza de echipa de audit; costul auditului se suporta de catre agentul economic verificat.

Daca lista de documente depuse de solicitant este completa, Autoritatea competenta, în urma analizei facute, va întocmi, în termen de 45 de zile de la primirea cererii de atestare , un raport prin care propune atestarea sau refuzul atestarii solicitantului.

În termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei de atestare, agentii economici vor achita integral tariful de atestare; documentul de atestare (atestatul), întocmit conform continutului cadru prezentat în Anexa 3, i se elibereaza fiecarui agent economic atestat, în termen de 5 zile lucratoare de la achitarea integrala a tarifului de atestare, la sediul Autoritatii competente.

Decizia privind refuzul de a atesta un agent economic poate fi contestata la Autoritatea competenta în termen de 10 zile de la data transmiterii deciziei, de catre solicitant. Raspunsul Autoritatii competente la contestatii se va comunica solicitantului, în termen de 15 zile de la data înregistrarii acestora.

 

Drepturi si obligatii ale agentului economic atestat:

- Agentul economic atestat are dreptul de a desfasura, în perioada de valabilitate a atestarii, activitatea prevazuta în atestat.

- Agentul economic, care este atestat pentru o activitate, are dreptul de a solicita Autoritatii competente atestarea si pentru alte activitati, în conditiile precizate în cap. VII.

- Agentul economic care este atestat pentru activitate de executare are dreptul de a desfasura activitate de exploatare si de mentenanta pe baza de contract cu titularii de licenta din sectorul energiei electrice.

Agentul economic atestat are urmatoarele obligatii:

-sa respecte prevederile Regulamentului, ale legilor si normelor în vigoare si sa execute lucrari conform unor proiecte elaborate de persoane autorizate;

sa realizeze lucrari numai la nivelul competentelor prevazute în documentul de atestare;

-sa instituie un sistem de înregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile facute la adresa sa de catre clienti, în legatura cu modul în care îsi desfasoara activitatile pentru care este atestat;

-sa întocmeasca si sa supuna Autoritatii competente un raport de activitate anual care sa contina cel putin lista lucrarilor executate în anul respectiv, precum si sinteza reclamatiilor primite de acesta;

-sa permita auditarea pentru activitatile pentru care este atestat din partea beneficiarilor de servicii cu care are relatii contractuale;

-sa permita accesul reprezentantilor Autoritatii competente pentru realizarea de inspectii /audit;

-sa asigure egalitatea de tratament a clientilor sai;

-sa actualizeze de câte ori este cazul documentatia care a stat la la baza atestarii;

-sa constituie, înainte de a începe activitatea pentru care este atestat si sa mentina garantii financiare care sa asigure derularea corespunzatoare a contractelor cu titularii de licenta din sectorul energiei electrice.

În exercitarea atributiilor de control, reprezentantii autorizati ai Autoritatii competente au dreptul de acces pe teritoriul si la documentele agentilor economici autorizati. Agentul economic controlat va acorda Autoritatii competente orice asistenta necesara pe parcursul efectuarii inspectiei.

Atestatele sunt valabile pentru o perioada de 5 ani de la data emiterii lor ; reprezentantii agentilor economici în cauza vor înainta, pentru o noua atestare, Autoritatii competente, cererea de atestare si documentele necesare, conform Regulamentului, cu 60 de zile înainte de expirarea atestarii.

În cazul agentilor economici nou înfiintati, care nu pot sa prezinte anumite documente necesare pentru atestare, se poate elibera o atestare provizorie, cu durata de valabilitate de 1 an; cu 60 de zile înainte sfârsitul perioadei de atestare provizorie agentul economic va putea solicita Autoritatii competente atestarea definitiva, prezentând lista lucrarilor efectuate si celelalte documente.

 

 

   
   

 
Copyright MagazinElectric.ro Toate drepturile Rezervate.